Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkezi Yerleşke Master Planı

Bandırma, mevcut iki organize sanayi bölgesine ilave olarak üçüncü bir organize sanayi bölgesi daha planlanan; güçlü endüstriyel altyapısı ile bölgenin önemli bir sanayi merkezi konumundadır.

Kentlerin daha iyi, daha eşitlikçi, daha düzenli yaşam alanları sunmaları; kentlerde yaşayan insanların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesi kent politikalarında öncelikli hedeftir. Üretimin dışlandığı tüketimin dayatıldığı yenidünya düzeninde ayakta kalmak ve bu rekabetli ortamın içinde varlığını sürdürmek isteyen ülkeler ve bağlılığındaki kentler için temel aktör bilgi-teknoloji-sanayi üçgenini şekillendiren “üretim” olmalıdır. Bandırma bölgesinin gelişen sanayisi ve üniversitesi bu bağlamda kilit aktördür.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Master Planı kurgusunda öne çıkan ilk belirleyici öğrenci odaklı kampüs yaşantısı kurgusudur. Kurgu birincil olarak kampüs içi akıllı ulaşım sistemleri ile yaya odaklı ulaşım parametrelerini irdelemeye yönlendirmiş, kullanıcı profilleri üzerinden ulaşım rotaları belirlenmesini sağlamıştır. Yaya odaklı ulaşım kurgusu ile alle -yaya promenadı- tasarlanmış, fakülteler arası ana ulaşım aksı yaya ve bisikletli kullanıcıya bırakılarak peyzaj elemanları ve sosyal alanlar ile desteklenmiştir.

Alle kampüs gelişim süreçlerinin tamamında, birbirini tamamlayacak biçimde, modüler tasarlanmıştır. Kampüs gelişim süreçleri master plan kurgusunda diğer bir parametredir.

Gelişim süreçleri boyunca her bir yapı ve peyzaj elemanı içe dönük yaşayan alanlar olmanın yanı sıra çevresel ilişkileri güçlü modüller olarak kurgulanmıştır. Kampüs içi bölgeleme eğitim, öğretim, tabiat, üretim ve deneyim gibi kavramlar birbiri içine sızmaya izin veren geçirgenlikle bir araya getirilmiştir. Kampüs yaşantısında sosyal alanlar ile eğitim alanları bütüncül bir yaklaşım ile kurgulanmıştır.

1. Bağlamsal Arkaplan

Üniversite birimlerini bütüncül bir sistem içerisinde planlamak ve gelişmesinin izlerini taşıyacak bir esnek tasarım altlığı geliştirmek hedeflenmiştir.

Kampüs sınırları olan, tanımlı ve kapalılığı sağlanmış korunaklı mekânlardır. Kent ile sınır çeper ilişkisi kuran kampüs, kendi içerisinde etkileşimli kapalı-açık- yarı açık alanlar bütünüdür.

2. Geçirgen Kurgu

Eğitim ve bilimin yanı sıra sosyal altyapı ile donatılmış açık-kapalı alan bütünlüğünde olan kampüs, tasarımda bilim üretiminin ötesinde çok yönlü bir üretici form olarak düşünülmüştür. Bu noktada kampüs, yapı stokunun ötesinde bir anlayış ve kaygıyı bünyesinde barındırır.

Tasarımda alınan kararlar ile bütüncül, dengeli, bulunduğu coğrafyanın değerlerini gözeten, ekolojik, sosyal ve kültürel altyapıyı bünyesinde barındıran, üreten ve deneyimleyerek öğrenen bir kampüs senaryosu geliştirilmiştir.

3. Kampüs Eskizinin Oluşumu

Proje kapsamında önerilen farklı yapıların, farklı özelliklere sahip olmalarına karşın tasarım anlayışı olarak bir dil birliği içerisinde olmaları öngörülmüştür. Her bir yapı, topografya ve çevre ile farklı ilişkiler kurmasına rağmen bütüncül bir tasarım dilini oluşturmaktadır.

Tasarım temel yaklaşımında alan verilerine göre, arazi koşullarının değerlendirilmiş; yaya odaklı bir kampüs anlayışı benimsenmiştir. Bu odak kapsamında ana omurga oluşturulmuş, yapı organizasyonunda dolu-boş dengesi içerisinde yapı kütleleri bu yaya aksına takılmıştır.

Açık alan oluşumları ile beslenen yaya promenadı güçlü bir bağlayıcıdır.

Kampüs içerisinde sosyal donatıları güçlü, açık alan organizasyonu iyi planlanmış, yeşil alan dengesinin sağlandığı bir sosyal yaşam alanı yaratmak hedef edinilmiştir.

Nitelikli bir yerleşke yaşantısı elde etmek için arazinin tüm verileri değerlendirilerek, kampüs yaşantısının temeli olan toplu yaşam alanlarının tasarımı öncelikli sorunsal olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda üniversite yapıları ile sokaklar, avlular, iç bahçeler tasalanmıştır. Kampüsün yoğun ihtiyaç programı, açık alan kurgusunun zenginliği, yeşil alan sürekliliği ve devingen yapı organizasyonu ile alana dağıtılmıştır. Sulama gerektirmeyecek doğal bitki türlerinin tüm yerleşke bütününde yaygın olarak kullanılması amaçlanmıştır.

4. Ulaşım Senaryosu

Yerleşkede öngörülen planlamada kesintisiz yaya ilişkilerinin sağlanması ile üniversite alanı içinde taşıt kullanımı azaltılarak yaya odaklı bir kent kampüsü oluşturulması amaçlanmıştır.

Projenin temel hedeflerinden biri; sürdürülebilir/eko ulaşım yöntemleriyle kampüsteki araç kullanım oranını minimum seviyeye indirmektir.

Bu hedef doğrultusunda yollar kullanıcı profilleri üzerinden rotalar-güzergahlar arka planında tasarlanmış ve belirli alanlarda araç otoparkları oluşturularak kampüs içi yaya ve bisikletliye bırakılmıştır.

4.1. Araç Rotaları

Kampüs alanının çeperini çevreleyen bir ana araç ulaşım ringi önerilmiştir.

Bu ring bireysel araç kullanımı ve toplu taşıma araçlarına hizmet etmekte, aynı zamanda geniş kaldırımlar ile yaya dolaşımıyla da desteklenmektedir.

Bireysel araç kullanımının azaltılması, bisiklet kullanımının ve yürüne bilirliğin artırılması için yaya mekânlarının sürekliliği sağlanmıştır.

Genel araç dolaşımında; üniversite birimlerine araç ile ulaşım çeperde yer alan araç yolları ile sağlanmış, otopark çözümleri ile desteklenmiştir.

4.2. Yaya Rotaları

Tasarımda kesintisiz yaya ilişkilerinin sağlanması için araç ulaşımı çeperde tutulmuş, ana omurga yaya ve bisiklet ulaşımına uygun kurgulanmıştır.

Öneri ile genel olarak rijit bir kurgudan ziyade, yeşilin ve yapıların birbirinin içine girdiği, açık- yarı açık alt mekânların oluşturulduğu, meydanların farklı kotlarda algılanabildiği ve yapı-çevre-iç mekân ilişkisinin zengin bir şekilde organize olduğu bir tasarım dili oluşturulmuştur.

Bisiklet yolları, çağdaş kampüs yaşantısının vazgeçilmez birer parçasıdır. Bisiklet kullanımının kampüs içinde teşvik edilmesi, uygun bir planın geliştirilmesi ve entegre bir iç-ulaşım ağının tasarlanması ile mümkündür.

Bu noktada kampüs içi sürekliliği yaya omurgası ile sağlanmış, bisiklet yolu entegrasyonu önerilmiştir.

Bisiklet ile erişim sürdürülebilir ulaşımın bir parçasıdır.

Bu anlamda kampüs içinde bisiklet yolu ağı büyük önem taşımaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Bandırma
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
İşveren: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Peyzaj Mimarlığı: Cemil Aktaş
Şehircilik Projesi: Ceyhan Yüce
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2017

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Yıldız

Rıfat Yılmaz

Burcu Sevinç

Hilmi Serkan Yüzbaşı