İlgili Projeler

Eşdeğer Ödül, İzmir Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması

Proje Açıklama Metni

İzmir ve Düşey Koridor

İzmir'de deniz kenarı kent için büyük önem taşır ve Ege kente karakterini, iklimini, tarihini ve geleceğini tanımlayan en önemli unsurudur. Kentli veya ziyaretçiler "Kordon" başta olmak üzere sahil şertileri kullanımı konusunda oldukça isteklidir.Buna karşın kentsel tasarımda denizen aktif kullanımları oldukça zayıfıtr ve kent hayatında çok az hisselir. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi sahil yollarının planlama ve yaşantı olarak süreksizliğinden gelir. Röper noktalarının yokluğu, "aktuatör" lerin yani sahil yollarının "başını" veya "sonunu" tanımlayan, adlandıran objeler yoktur. "Adı" olmayan bir yerin ise karakteri de bir o kadar zayıftır. Düşey Koridor Projesi de bu anlamda başları ve sonları bağlamaya, süreklilik yaratmaya ve bu alanları "ad" landırmaya yönelik tasarlanmıştır. Bu bağlamda "Düşey Koridor" vapur hatlarının izinden İzmir sahil şeridini dolaşarak bu yerleri vurgulamayı, röper noktaları oluşturmayı önermiştir.

1- Konak Vapur Iskelesi Yanı / Konak

2- Pasaport Vapur İskelesi Yanı / Pasaport

3- Alsancak Kordon Boyu Sonu(Nda Çocuk Parkı Yanı) / Alsancak Vapur İskelesi (Ana Yerleşim) / Alsancak

4- Turgut Özal Rekreasyon Alanı / Bayraklı Vapur İskelesi / Bayraklı

5- Atatürk Anıtı (Meydanı) / Karşıyaka Vapur İskelesi / Karşıyaka

6- Bostanlı Sahil Yolu (Şehit Kurmay Binbaşı Recep Güngör Parkı Yanı) / Bostanlı Vapur İskelesi/ Bostanlı

Fikir
Düşey Koridor aslen Minkowski Mekanı diye adlandırılan matematiksel fizik kuramından yola çıkılarak şekillendirilmiştir. Zamanı ve Paralel Gerçeklikleri de içeren alternative bir mekan kurgusudur. Rölativite kuramının arkasından geliştirilen bu mekan öngörüsü gelecek, geçmiş ve parallel gerçeklikler arasında geçitlerin modellenmesine yönelik olarak ilham kaynağı olmuştur. Bu mekan kurgusu İzmirlilere ise bir öğreti değil alternatif gerçekliklerin, altenratif mekanların ve süprizlerin varlığını hissetirmektir.

İşlev olarak Hayalperestlik
İşlev konusu Düşey Koridor projesi kapsamında farklı şekilde tartışılmıştır. Düşey Koridor in en önemli işlevi "hayal kurdurmaktır." Hayatta parlel dünyaların ve farklı gerçeklerin olabileceğini vurgulamak bu "Düşey Koridor'un" en önemli görevidir.

"Forum", "Düşey Sergi" ve "Geçit" pavyonun üç ana kullanım alanlarıdır.

Forum, Kentsel Hamak
Forum, kentlinin bir araya geleceği bir halkadır. Halatlardan örülü bu halka dev bir hamağı andırır. İçinde bulunduğumuz bilgi yoğun çağda kentsel bir hamak, rahat ve sakin bir kent köşesi oldukça değerlidir.

Bu "dev hamak" çok fonksiyonlu değildir ve sadece iki şeye olanak verebilir: birincisi rahat bir şekilde uzanmak ve dinlenmek, ikincisi ise iletişime geçmek. Bu sakin köşe bazen tasarım etkinlikleri, yer yer açılışlar yer yerse düşey serge için açılışlara tanık olsa da asıl amacı kentlinin karşılıklı iletişimi; tartışma ortamı olmasıdır.

Düşey Sergi
Saydam kürelerden oluşan düşey serginin asıl odağı tasarım ürünlerini sergilemek olduğundan sıradan bir sergi dizilimine sahip değildir. 3 Boyutlu objelerin her açıdan izlenebilmesi amacıyla saydam küreler sergileme objeleri olarak planlanmıştır. Aksine tasarımın önemli unsuru olan "mekanı" hissettirmek amaçlı çeşitlilik yüksekliklerde provakatif bir dağılım sunmaktadır.

Geçit
Geçit halkası bu "hayalperest" formun sıradışı topolojisi ile kentilinin hemhal olduğu ilk bölümüdür. Ziyaretçi bildik bir geçitten değil,"hyperboloid" halat yüzeyin üzerinden kayarak geçer.

Taşıyıcı Sistem: Denge

En önemli işlevi "Hayal Kurdurmak" olan bu yapının taşıyıcı prensibi de yüzey formu gibi bildik, alışılagelmiş taşıyıcı sistemlerden farklıdır. 3 ana bölüm için oluşturulmuş 3 ana kasnak ve 1 çeper kasnağı yapının yatay taşıyıcıları ve gergi yüzeyini oluşturur. İki katman halat arasında gizlenen "eğik kolonlar" ise itmeye çalışan ve kasnaklar arasında oluşan "hyperboloid" yüzey formunun belirleyici unusurlarıdır.
Forum Kasnağı, Sergi Kasnağı ve Geçit Kasnağı ile Çeper Kasnağından oluşmaktadır.

Üretim

1976 yılından beri İzmir Aliağa Çandarlı Körfezi Gemi Söküm Bölgesin' de gemi söküm faaliyetleri yürütülmektedir. Ekonomik ömrünü tamamlamış gemilerin seferlerden çekilmesi ve yerlerine daha fazla işletme verimi olan, denizcilik risklerini daha aza indiren tabii bir teknolojik süreç içinde yerini bulmaktadır. Bu "yeşil endüstri" İzmir' in denizle olan bağına özgü bir ekonomik araç olmasının yanı sıra ekolojik dengeye de katkısı olan bir sanayi türüdür. "Düşey Koridor" de bu endüstrinin bir ürünü olma niyetinden yola çıkılarak tasarlanmıştır. Bu amaçla gemi atıkları arasında geri dönüşümü en zor malzemelerden biri olan halatlar bu "Düşey Koridor" Geçitin temel malzemesi olarak kurgulanmıştır. Çelik taşıyıcı ve platformlar dışında kalan bütün yüzey geri dönüşümlü halatlardan türetilmiştir.

Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Ödül

Pin It
Mimar

Alper Derinboğaz

Melike Altınışık