İlgili Projeler

1. Ödül, Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Yarışması

Mimari Rapor

İnsan çevresine sanat aracılığı ile baktığında gerçekliğin farkına varacak ve nasıl bir çevrede yaşadığını, yaşamını nelerin çevrelediğini algılayacaktır.

Şehitkâmil Belediyesi sanat merkezi bu fikirle yola çıkılarak sanatın üretildiği ve doğal bir karşılaşma ile seyircisiyle buluştuğu, seyircinin sanat üretimine katıldığı nitelikli ve güçlü bir kamusal alan olarak tasarlanmıştır.

Sanatla toplumun birbirlerine karşılıklı nüfuz etmeleri ölçüsünde yapı, kamunun sınırsız kullanımını destekleyerek, sanat kavramını toplumun günlük yaşayışına entegre etmektedir. Yaratılan bu kamusal alan sosyal ve kültürel ölçütlerde herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklamakta ve onları yapının asıl sahipleri kılmaktadır. Böylece kamusal alanda üretilen ve paylaşılan sanat toplumsal örgütlenmenin bir aracı haline gelmektedir.

Yörenin temel yaşam alanı olan "hayat" kent ölçeğinde kamusal bir kimlik kazanarak Gaziantep''in çok katmanlı sosyal ve kültürel yapısına bir altlık oluşturmaktadır. Program elemanlarının hayat etrafında ve farklı kotlarda kurgulanması bu alanın kent belleğinde canlı bir iz olarak kalmasını sağlamaktadır. Sadece sanatçının değil, kentlinin de kendini sanat üretimi içinde bulacağı bu sosyal merkez, özellikle kadının toplum içindeki saygınlığının artmasını hedeflemektedir. Atölyelerde yapılan üretim ile kendini ifade edebilecek ve kent yaşamına güçlü bir katkıda bulunabilecektir. Hayat ile ilişkili atölyeler, sergi alanları, açık hava sineması gibi fonksiyonlar kadının sosyal ve kültürel konumunu iyileştirici unsurlar olarak ortaya konulmaktadır.

Birey, sosyo-kültürel yaşantısını, kentsel fiziksel çevre kurgusu içerisinde dış mekânlar, bu mekânlardaki yaşantı ve aktiviteler ile sürdürmektedir. Bu anlamda, toplumun yapılanması, bireyler ve toplum arasındaki ilişkinin fiziksel çevre tarafından desteklendiği yerler olan açık kamusal alanlarda meydana gelmektedir. Bu doğrultuda yapının ele alınış biçimi bina tasarlamaktan önce kamusal boşluğu tasarlamak olmalıydı. Halkın nitelikli kent kurgusundaki rolünü vurgulayacak bir açık alan düzenlemesi ile kamu için sanat anlayışını yansıtan ve her alanda halkın katılımına dikkat çeken bir yapı tasarımına gidildi.

36003. cadde üzerinde belediye yapısı ve iş merkezleri ile çevrelenen sanat merkezi oluşturduğu davetkâr kent boşluğu ile kent yaşamına alternatif bir sosyal ve kültürel odak olarak katkı sağlamaktadır. Farklı kotlarda oluşturulan farklı nitelikteki açık hava mekânları ile çok katmanlı kültürel ve sosyal etkinlikleri desteklemektedir. Çok amaçlı salon, fuaye ve önündeki kent balkonu bir amfi ile kentsel hayata bağlanırken sergi, söyleşi, gösteri, sinema gibi açık hava etkinlikleri için nitelikli bir mekân kurgusu yaratmaktadır.

Sergi salonu hem caddeden hem de hayattan giriş almaktadır ve açık hava etkinlikleri ile doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Gaziantep''in iklimsel verileri göz önünde bulundurularak oluşturulan saçak altı mekânlar aynı zamanda hayat etrafında kurgulanarak farklı kullanım çeşitlerine olanak sağlamaktadır. İki ayrı kotta düzenlenen atölyeler yine hayata açılmakta ve diğer program elemanları ile bütünleşik bir mekân kurgusu yaratılmaktadır. Ana salon kütlesinin kuzey-güney aksı üzerinde kurgulanan geometrisi ve konumlandırılışı, yapının kente yaklaşmasında etkili bir görünüm sunmaktadır.

Şehitkâmil Belediyesi sanat merkezi sanatı günlük hayatın rutinine oturtan kentsel "hayat" kavramı üzerine kurgulanmış ve bu doğrultuda Gaziantep''in çok katmanlı sosyal ve kültürel yapısına çok katmanlı bir mekânsal kurgu ile cevap vermektedir. Toplumu ve özellikle kadını yücelten anlayışın somut mekânsal kurgusu tasarımın omurgasını oluşturmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Gaziantep, Şehitkamil
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Danışman: Güven Özer, Ahmet Akçaya, Ramazan Zeytun

Pin It
Mimar

Orkun Özüer

Kerem Çınar

Görkem Rabia Kanat