İlgili Projeler

Katılımcı, Uşak Belediyesi Hizmet Binası YarışmasıAçıklama Raporu

Kentsel dönüşüm alanlarında sıklıkla karşılaşılan sorun, eski kentin yoğun sokak dokusunun getirdiği zengin yaşantının geniş rekreasyon alanları içerisinde planlanan noktasal bloklar arasında sönümlenerek söz konusu alanların tenhalaşmasına ve cazibesini yitirmesine yol açmasıdır.

Şehrin eski endüstriyel yapılarının kent dışına taşınması ile elde edilen büyük boşluklar, geniş rekreasyon alanlarına açılan farklı işlevleri barındırma potansiyeline sahiptirler. Öte yandan bu alanların planlanmasında ekolojik önermelerin yanısıra, planlama alanlarının kentin mevcut işleyişine nasıl entegre edildikleri de yaşamsal önem taşımaktadır.

Uşak kenti Tabakhane Bölgesi Kentsel Dönüşüm Planı'nın, önerdiği yeşil omurgaya karşın kentin mevcut yol izlerini sürdürme noktasında zaaflar gösterdiği söylenebilir. Bu anlamda yeni Belediye Hizmet Binası, bulunduğu yer itibarıyla kent ile dönüşüm alanının eşiğinde kentsel sürekliliklerin yeniden tesisi bakımından önemli bir rol oynayabilir. Diğer bir deyişle Belediye Hizmet Binası ve Kültürel Tesis yapısı, kentin mevcut dokusu ile dönüşüm alanının önerdiği yeşil omurga arasında önemli bir mesnet olma potansiyeline sahiptir.

Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, iki blok halinde kent merkezi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi boyunca yeniden yapılandırılacak kültür ve ticaret aksının devamı niteliğindeki diyagonal "iç sokak" ile birlikte planlanmıştır. İç sokak, kuzeydoğu yönünde Ömür Sokak ile önerilen araç yolu ile bağlanır.

  • Her iki yapının da tasarımında aşağıdaki kriterler esas alınmıştır:
  • Bütün mekanların doğal ışık ve doğal hava alması;
  • Az katlı ve yaygın bir planlama ile birimler arasında yatay ilişkiler kurulması;
  • Yoğun olarak kamunun kullandığı birimlerin zemin katta ve bahçe ile ilişkili olarak çözümlenmesi;
  • Hizmet Binasının tanımlı kamusal bahçeler ile kentin rekreasyon hayatına katkıda bulunması;
  • Kültür Merkezi'nin ayrı bir blok olarak tasarlanması ile bu yapının Hizmet Binası'nın çalışma saatlerinden bağımsız olarak gündüz, gece ve haftasonu kullanımlarına olanak sağlaması;
  • İç sokağa açılarak doğrudan erişim sağlanan Kafeterya, Kültür Merkezi ve Sergi Alanları vasıtasıyla kentsel yaşantının cazibesinin arttırılması;
  • Yapıların dışa bakan yüzeylerininin kent dokusuna yabancılaşmayacak nitelikte işlevsel birer tasarıma sahip oluşu;
  • Ofis alanlarının farklı kullanımlara kolaylıkla adapte edilebilir olmaları hedeflenmiştir.

Rekreasyon alanının yanıbaşındaki seyir havuzu, önerilen yapının geometrik yönelimlerine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapının güneydoğu cephesine yaslanan Çok Amaçlı Salon'un sahnesi yansıma havuzuna doğru açılarak bazı gösterilerin park tarafından da izlenmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Yapının geniş çatı yüzeyleri, neredeyse bakım gerektirmeyen "extensive green" yeşil çatı prensibi ile detaylandırılacaktır. İhtiyaç pogramında yer almamasına karşın tasarım sürecinde Kültür Merkezi ve benzeri işlevler için kapalı garaj konusunda bir kapasite arttırımı söz konusu olursa, Kültür Merkezi blokunun da bodrum kotunda otopark olarak düzenlenerek garaj yapısına uyarlanması mümkündür.

Künye
Proje Yeri: Uşak
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Statik Projesi: Bülent Deveci
Mekanik Projesi: Cafer Aktürk
Elektrik Projesi: Belgin Pekcan

Pin It
Mimar

Kerem Piker

Yelta Köm

Elena Pazzaglia