İlgili Projeler

1. Ödül, TESKİ Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet binasının tasarım sürecinde temel hedefler kentin yeni gelişen bölgesinde doğa ve yer ile uyumlu, mimari ve kentsel mekânları ile kurumun kimliğini yansıtacak niteliklere sahip çağdaş ve özgün bir yapı grubunun oluşturulmasıdır. Hizmet binası, içerisinde yer aldığı gelişim bölgesine ait mevcut kentsel ve topografik veriler doğrultusunda kendi iç dinamiklerini oluşturacak biçimde geliştirilmiştir. Yapı grubu çevre ile uyum sağlayacak ve yeni gelişen kentsel çevre için referanslar barındıracak niteliktedir.

1. Kentsel Veriler

Hizmet binasının yerleşim stratejisine etki eden birincil faktörler topografya ve kullanıcı sirkülasyonudur. Yapı grubu mevcut eğim ile bütünleşecek biçimde parçalar halinde örgütlenmiştir. Dört ana kütleden oluşan yapı grubu kademeli biçimde eğim ile uyum sağlamaktadır.

Gelişim bölgesindeki birincil ulaşım arteri olan "Köse İlyas Caddesi" ile hizmet binasının etkileşimi kurum ve kent arasındaki temel ara yüzü meydana getirmektedir. Yapı grubunun kuzey kenarında konumlanan kamusal ve yarı-kamusal mekânlar ile giriş platoları kurumun kente açılımını sağlamaktadır. Hizmet binasının Köse İlyas Caddesine açılan girişleri yapının erişilebilirliğini arttırmaktadır.

2. Kütlesel Kümelenme

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet binası işlevsel ve teknik ihtiyaçların büyüklüğünden ötürü tekil bir yapıdan ziyade yapı grubu olarak ele alınmıştır. Topografya ile bütünleşik, kompakt, az katlı ve kümelenerek bir araya toplanan kütlelerin oluşturduğu bir kompozisyon meydana getirilmiştir. Yapı grubunun bir araya toplanması; farklı ölçekler arasında geçişleri kolaylaştırmakta, kurumsal örgütlenmeyi hızlandırmakta ve yapının insan ölçeği ile ilişkisini sürdürmektedir. Dört ana kütleden meydana gelen yapı grubu alt kütle ile birbirlerine bağlanmaktadır.

Hizmet binasının daha küçük parçaların bir araya gelmesi ile oluşumu yalnızca yapısal değil; işlevsel, sosyal ve algısal olarak da bütünlüğü sağlamaktadır. Yapı grubu doğal bir biçimde kümelenerek birbirlerine bağlanmış, aynı öze sahip fakat biçimsel olarak birbirlerinden farklılık gösteren parçalardan oluşmaktadır. Bu kümelenme ve bir araya geliş yapı ile birlikte kurumun da örgütsel, toplumsal, ve sosyal açılardan farklı katmanlardan-alt gruplardan oluştuğunu ifade etmektedir. Hedef bu parçaların bir araya gelerek birbirleriyle uyumlu ve bütünleşik bir kompozisyon meydana getirmesidir.

Kümelenme doğal kütlelerin yalnızca yere ait topografik ve kentsel veriler doğrultusunda rastlantısal bir biçimde bir araya gelmelerinden oluşmaktadır. Parçalar herhangi bir anıtsallığı, hedeflememekte; bütünüyle doğal yollarla bir araya gelmiş mimari ve kentsel mekânlar dizisinin üretimi amaçlanmaktadır.

3. İşlevler

Yapı grubunu oluşturan parçalardan her biri ihtiyaç programındaki alt birimleri ifade etmektedir. Hizmet binası yapının strüktürel özelliklerini yansıtacak biçimde işlevsel olarak da kümelenmiş birimlerden-parçalardan meydana gelmektedir. Genel müdürlüğe ait birimler, görsel ve fiziksel açıdan, yapının Köse İlyas Caddesi''nden en kolay erişilebilir noktasında konumlanmaktadır. Konferans salonu ve çok amaçlı salon yapı grubundan ayrıksı bir biçimsel düzende ve caddeden geride konumlanmakta; oluşan ara mekân giriş ve etkinlik platosunu oluşturmaktadır. Konferans salonları ve etkinlik platosu çeşitli zaman dilimlerinde hizmet binasından bağımsız olarak etkinliklerin düzenlenmesine imkân tanımaktadır.

Hizmet binasının idari ve mali bölüm, yatırımlar ve işletmelerden oluşan ofis bölümleri yapı grubunun güneyinde iki ayrı kütlede konumlanmaktadır. Personel girişi açık otoparklardan erişilebilir biçimde iki ana kütlenin birleşiminden, güneyden sağlanmaktadır.

Yapı grubunun konumlanışı ve kütlesel kümelenişi açık alan stratejisinde belirleyici unsurdur. Kuzeyde ve güneyde iki açık mekân dizisi yer almaktadır. Köse İlyas Caddesinden erişilebilir etkinlik ve giriş platoları yapının kamusal açık mekâna yansıması olarak sade ve yalın bir durağan kullanım sunmakta, güneyde konumlanan rekreatif alan personel tarafından kolaylıkla erişilebilir ve kullanılabilir durumdadır. Güneş ışığı her iki açık mekânda da günün çeşitli zaman dilimlerinde kullanım kalitesini yükseltecek potansiyel oluşturmaktadır.

4. Döngüsel Sirkülasyon

Yapı grubunu meydana getiren ofis kütleleri ve kümelenmiş kütleleri birbirlerine bağlayan alt kütle, açık ve kapalı mekân dizgesini zenginleştirmek amacıyla avlulu bloklar biçiminde örgütlenmiştir. Hizmet binası kütlesel ölçekte brütal bir ifadeye sahip olmakla birlikte, yapının iç ve dış bölgelerinde konumlanan açık mekânların çeşitliliği yapıya gözenekli ve geçirgen bir karakter vermektedir.

Kümelenmiş kütleler, her birine ait sirkülasyon alanları avlu çeperlerinde örgütlenecek biçimde kurgulanmıştır. Döngüsel sirkülasyon işlevsel açıdan yapıya esnek bir program kullanımı sağlamış, aynı zamanda mekânsal ve yapısal kayıpları asgari düzeye indirmiştir. Ortak kullanılan mekânlar ve toplantı salonları yapı grubu içerisinde sirkülasyon rotalarını çeşitlendirmiştir.

Hizmet binasının konumlandığı doğal ve yapılı çevre ile entegre olabilmesi amacıyla yapı cephelerinde doğal ve nötr bir kaplama malzemesi tercih edilmiştir. Koyu derzli uygulanan toprak renkli tuğla yapı grubunun doğal peyzaj ile uyum göstermesini sağlamakta; aynı zamanda rastlantısal biçimde bir araya gelerek kümelenmiş kütlelerin taşıdığı arketipel anlam ile örtüşmektedir.

Künye
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Kamu Yönetim Binası
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Danışman: Nezahat Melis Eraydın, Sezer Ünlütürk, İbrahim Külte, Furkan Hamzaoğlu

Pin It
Mimar

Burak Mangut