Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

5. Mansiyon, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu

Tasarım alanı Pamukkale Üniversitesi Kampüsü’ nde yer almaktadır. Mevcut kampüs yerleşiminde sağlık birimleri , eğitim birimleri ve spor birimleri arasında ki bağın zayıf olduğu görülmektedir. Kampüs içerisinde eğitim birimleri ve sosyal donatılar arasında bağ kuran yaya dolaşımı, yarışma alanı içerisinde göletin de içerisinde bulunduğu bölgede kesintiye uğramaktadır. Araç yolunun mevcut eğitim birimleri ve spor birimleri bölgesini kesmesi problem olarak görülmüştür. Mevcut durumda kampüs içerisinde eğitim birimleri doğu-batı aksında yerleşmiştir. Mimarlık ve tasarım fakültesi , eğitim birimleri bölgesini devam ettirecek şekilde, atıl durumda ki tenis kortlarının olduğu bölgede düşünülmüştür. Bu bölgede mevcut durumda yaya sürekliliğinin kesintiye uğraması problem olarak görülmüştür. Önerilen sistem ile kampüs içerisinde ki yaya ve yeşil sürekliliğinin güçlü bir şekilde devam etmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda , kampüs içerisi araç yollarında iyileştirmeler önerilmektedir. Mevcut Mühendislik Fakültesi ve mevcut gölet arasında kalan araç yolu yayalaştırılarak, bölgede bir meydan tanımlanmıştır. Yeni önerilen araç yolu , Mimarlık ve tasarım  fakültesi paralelinde devam ettirilmiştir. Kampüsün Kuzey-Batı’sında kent ile etkileşimi sağlayan mevcut yaya girişi ve aksı önemsenmiştir. Eğitim birimleri bölgesi ile arasında ki yaya bağlantısı, önerilen sistemle güçlendirilmiştir. Bu bağlantının Üniversite tarafından yoğun bir şekilde kullanımı görülmektedir. Bu bağlamda önerilen yeni araç yolu Kuzey-Batı girişine de dokunacak şekilde lojmanlar bölgesi ve kapalı havuz yönünde devam ettirilerek mevcut teknokent girişine bağlanmıştır. Kuzey-Batı ve teknokent girişinde önerilen ring noktaları ile kampüs ilişkisi güçlendirilmiştir. Kampüs üst kararlarında Rektörlük ve İktisadi-İdari birimler arasında kalan yol yaya sürekliliği için problem olarak tespit edilmiştir. Kesintisiz yaya sürekliliği için bu yol yayalaştırılmıştır.

Önerilen mimarlık ve tasarım fakültesinin kampüs bütünlüğü anlamında eğitim birimleri bölgesinin devamlılığını sağlaması öngörülmektedir. Önerilen fakülte, konumu itibari ile erişebilirliği yüksek ve bütünleyici bir roldedir. Mevcut göletin de içinde bulunduğu bölge, araç yolunun da yayalaştırılması ile bir meydan olarak kurgulanmıştır. Oluşturulan meydanın kampüs içerisinde yeni bir odak noktası oluşturması, yalnızca gündüz yaşayan değil , yurtlar bölgesi ve spor alanları ile ilişkisi doğrultusunda gece de aktif olan bir bölge olması düşünülmektedir. Böylelikle kampüs için yeni bir çekim noktası öngörülmüştür.

Kampüs içerisinde ki yapılaşmada farklı dillerden oluşan, topoğrafyası ve açık alanları ile ilişki kuramayan bir yapılaşma görülmektedir. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi başlığı altında birden fazla bölüm ve fonksiyonu barındıran program özelinde , bütüncül bir kitle plastiği altında parçalı programlar kurgulanmıştır.  Yapı programı zeminle ilişkisini kuvvetlendirmek için olabildiğince yatayda kurgulanmıştır.

Yapı 3 farklı yüzeyin ele alındığı, 3 boyutlu bir plan organizasyonu olarak oluşturulmuştur. Farklı kotlarda ki bu yüzeyler katmanlaştırılarak ele alınmıştır. Katmanların zemin – açık –yarı açık ilişkisi maksimum seviyede tutulmuştur. Yüzeylerin farklı bölgelerde boşaltılarak elde edilmesi ile , hem zemin hem de kendi içerisinde ki mekansal algı ve deneyim zenginleşmektedir. Yapıda ki katmanlar alt zemin – zemin ve 1. Kot katmanları olarak oluşturulmuştur. Alt zeminde açılan boşluklar  açık- yarı açık avluları oluşturmaktadır. Zemin ve 1. Kot yüzeylerinde açılan farklı boşluklar düşeyde görsel ve fiziksel bağı kurmaktadır. 2 etap halinde kurgulanan yapı Kuzey-Doğu Güney-Batı yönünde yırtılmış, yaya geçişi ve sürekliliğini de sağlayacak şekilde boşaltılmıştır. Bu yırtılma aynı zamanda 1 ve 2. Etap kesişme noktasıdır. 3 farklı yüzeyden oluşan yapı idari birimler dışında sınırları keskin şekilde tanımlı ve değişmez olmayı reddetmektedir. Yapı -5.00 , 0.00 ve +5.00 kotlarında planlanmıştır. Farklı fonksiyonları içeren programda idari birimler ve bölüm odaları Kuzey-Doğu da 3 kota da yayılmıştır. Daha çok kontrollü mekan ihtiyacı duyulan derslik – atölye ve laboratuvarlar -5.00 kotunda açık alan  ilişkisi sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Tasarım stüdyoları 0.00 ve +5.00 kotunda planlanmıştır. Açık plan şeması tercih edilen stüdyolarda modüller hareketli panel ve sergi elemanları ile tanımlanmıştır. Böylelikle stüdyoların etkileşim içerisinde olması amaçlanmıştır. Yapı içerisinde düşey ilişkiyi sağlayan, çeşitli aktivite ve etkinlik alanı olarak kullanılabilen amfiler kurgulanmıştır. Sirkülasyon alanları farklı kotlarda görsel ilişkiyi sağlayan sergi ve jüri alanları olarak düşünülmüştür.

Topoğrafya verileri -5.00 ve 0.00 kotlarında farklı girişlere olanak sağlamıştır. Bu kotlarda alt ve üst meydanlar tanımlanmıştır. Üst meydan kampüs ile bağ kuran , gölet ile de tanımlanmış yeni bir sosyal çekim noktasıdır.

Tasarlanan mimarlık ve tasarım fakültesinin kampüs dönüşümüne katkı sağlayarak, kampüs içerisinde ve çevresinde mimari bir dil oluşumuna öncü olması hedeflenmiştir. Bu amaçla yapı mimari dilinde sade formlar ve malzemeler tercih edilmiş , projede doğal taş, brüt beton ve cam ağırlıklı olarak kullanılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Denizli, Pamukkale
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
Proje Tipi Grubu: 5. Mansiyon
Danışman: Yüksel Konkan, Melih Özüner, Kemal Güravşar

Pin It
Mimar

Erkan Erdoğan
Yardımcı Mimar(lar)
Mustafa Yıldırım
Okan Türk