İlgili Projeler

1. Mansiyon, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

SORUNLAR:

 • Tasarımın yapılacağı bölgenin mevcut kentsel doku ve merkezinin çeperinde yeni gelişmesi öngörülen bir alan olması,
 • Bu alanda öngörülen büyüklüklerin ölçek problemleri,
 • Söz konusu alanın kentsel, tarihsel ve kültürel dokunun izlerini nasıl sürdüreceği sorunsalı,
 • Alan içinde öngörülen park , meydan, kent parkı gibi açık alanların mekansal sürdürülebilirliği, bütünlüğü ve kalitesi için geliştirilecek tasarım ölçütleri,
 • Söz konusu açık alanları sınırlayacak, geçişleri sağlayacak ve kendi karakterini oluşturacak yapısal dokunun mevcut imar planlarının sınırlılıkları ile kuracağı ilişkinin var olma biçimi,
 • Belediye hizmet binasının mevcut kentsel doku ve gelişecek olan bölge için bir bağ yapı "Hub" olarak üstleneceği işlev,
 • Demokrasinin mekanı olarakyerel yönetim yapıları bağlamında Belediye hizmet binası ve meydan etkileşimi,

ÇÖZÜMLER:

 Yukarıda tanımlanan sorunlar bağlamında mimarlık kentsel tasarım ve peyzaj tasarımı açısından gerekli mekansal düzenlemeleri gerçekleştirecek çözümlerin ana fikri "Sürdürülebilir yeşil kentsel yaşam alanı" olarak belirlenmiştir.

Gerçekten de Dünya ve Türkiye bağlamında yerel ekonomik, doğal, tarihsel ve kültürel değerlerin hızla tükendiği gerçeği dikkate alındığında , bu büyüklükteki alanın düzenlenmesi için "Sürdürülebilir yeşil kentsel yaşam alanı" ilkesini seçmek güçlü bir farkındalık ve sorumluluk yaratacaktır. Özellikle kamusal kullanımların yoğun olduğu bu bölgede yerel yönetimin bu yönde bir insiyatif sergilemesi bu alan merkezli gelişmeler için bir odak oluşturacaktır.

Bu bağlamda "Sürdürülebilir yeşil kentsel yaşam alanı"nın tasarım kararını açık alanları (park, meydan ve kent parkı) sosyal, kültürel, sportif ve rekreasyonel işlevlerle birbirine bağlayacak etkin bir "HUB" oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi Hub; bilgisayar teknolojisinde Port''''lar arası bağ işlevi gören bir sistemdir. Projede Hub olarak tanımlanan bağ ölçek bakımından oransız olan büyüklükleri birbirine bağlarken hem estetik, hem de işlevsel bir rol üstlenmektedir.

Özellikle modern kentlerin doğal yaşamdan kopmalarına ve insanların giderek daha hareketsiz ve aktiviteden yoksun yaşam sürmelerine bir tepki olarak geliştirilen tasarım konsepti bu anlamda yaya ağırlıklıdır.

Kentsel tasarım projesi kapsamında temel işlevsel bölgeleme ve kurgular 4 bölümden oluşmaktadır:

 1. İmar planında ticari kullanımlar için ayrılmış bölge ve Park alanı,
 2. Kent meydanı ve yönetim yapıları,
 3. Meydan altı otoparkı,
 4. Kent parkı ve çivarı.

Projede yukarıda belirtilen 4 bölge birbiriyle "hub" ile bağlanmaktadır.

1.İmar planında ticari kullanımlar için ayrılmış bölge ve Park alanı; Bu bölgenin tasarımında sürdürülebilir yeşil kentsel yaşam alanı tasarım ilkeleri benimsenmiştir. İşlevsel organizasyon; sokak etkin çarşı kullanımı, üretim alanları ( kadınlar için sürdürülebilir ekonomik faliyetler) sosyal nişler, eğitim alanları, sanat kursları, çocuklar için yaratıcı drama ve etkinlik alanlarından oluşmaktadır.Üsta katlar genellikle karma kullanım önceliklidir. Öncelikle güvenlik kaygıları bu tür kullanım gerektirmektedir. Bu bölge içinde yönetim yapıları ve cami binaları bulunmaktadır.

Bizim önerimiz özellikle cami projesinin yerini kent meydanı ya da eko parka yakın bir alana taşımaktadır.

Bu alanları birbirine bağlayan park ise konseptin yaşam merkezidir. Bu merkez tüm yarışma alanının, eğitim, kültür, spor ve rekreasyonal etkinliklerle desteklenen "Hub"la bağlanmaktadır. Bu bölge aktif yeşil alan olarak tasarlanmıştır.

2. Kent meydanı ve yönetim yapıları; Bu bölgenin en temel sorunu ölçekle ilgilidir. Belediye hizmet binasının önünde bulunan ve oransız bir büyüklüğe sahip meydanı humanist boyutlara ( sosyal, kültürel kullanımlarla) taşımaya çalışılmıştır. Bu nedenle arazi kotları ve peyzaj düzenlemelerinde humanistik ve demokratik yaşamı var etmek öncelikli kaygılardır.

Öte yandan Belediye Hizmet binası bulunduğu konum itibriyle Meydana sınır oluşturacak ve meydanı tanımlayacak biçimde konumlandırılmıştır. Temel mekansal örgütlenme meydan ve kültür merkezini bağlayacak bir sokak etrafında biçimlenmektedir.

İç mekan organizasyonunda ofis kullanımlarının maksimum düzeyde aydınlık ve esnek planlanması amaçlanmıştır. Ekolojik duyarlılıklar bağlamında Karbon salınımından ötürü tüm yapı çelik strüktür olarak tasarlanmıştır.

3. Meydan altı otopark; Meydanın alt ve üst kotlarıarasındaki 8 m. kot farkı kullanılarak mekansal planlama sağlanmıştır. 4 farklı kotta (yarım katlarla) yapılan çözümlerde gün ışığından yararlanma ve meydanla buluşma öncelikli amaçlardır.

4. Kent Parkı; Projenin kamusal kullanımlar açısından öncelikli bölgelerinden biri olan Kent parkı dört mevsim bahçeleri konseptiyle tasarlanmıştır. Parkın temel işlevi sürdürülebilir yeşil kentsel yaşamın eğitim, kültür, spor ve rekreasyon açısından doğal mekansal verilerle biçimlenmesidir. Öte yandan kamusal, açkı mekansal kullanımları bağlayan iz olan Hub parkın da temel belirleyicisidir.

Park alanlarında kullanılan su yüzeyleri ekolojik veriler bağlamında zemin sularının toplandığı alanlar olarak düşünülmüştür.

Tüm park alanlarında bitkiler bölgenin yerel endemic ve diğer türlerinin kütle- estetik ilişkiler bağlamında yaşamla buluştuğu bir tür arboretumdur.

Künye
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 1. Mansiyon

Pin It
Mimar

Ayhan Usta

Gülay Usta

Ali Kemal Şeremet

Engin Aktaş

Adem Altıntaş