Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Afyonkarahisar Eğitim Kampüsü Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

1.0.KAMPÜSE YAKLAŞIM

Kampüs kent merkezi dışında fakat yeni yerleşim alanlarının ve eğitim alanlarının öngörüldüğü bir alan içinde konumlanmaktadır. Yaklaşık 10.000 öğrencinin eğitim göreceği yapı grubuna açık otoparklarla ilişkilendirilen birden çok giriş çıkış noktası öngörülmüştür.
Sirkülasyonun Servis ve araç noktalarından yapı gruplarına dağılımı öngörülerek kuzey-güney aksında ana kapılar tasarlanarak ana giriş-çıkışlar düzenlenmiştir. Bu kapıları destekleyen ve doğu-batı yönlerinde de sirkülasyonu sağlayan yan kapılar öğrenci hareketliliğine izin veren esnek bir yapı olarak kurgulanmıştır. +1009 kotunda yerleştirilen yan kapılar Yeşil Zon ile ilişkili rüzgarlıklı ek giriş- çıkış noktalarıdır. Doğu-Batı yönünde işlevleri birbirine bağlayan yan rampalar da kampüs içi sirkülasyonda akışkanlığı sağlayan katkı sağlarlar.
Ayrıca eğitim bloklarının her birine ve yapı gruplarına bağımsız giriş-çıkışlar düşünülmüştür.

2.0.DOĞU BATI YÖNÜNDE OLUŞTURULAN YAYA PROMENADI VE TÖREN ALANI

Afyon - Eskişehir Karayolu'nun Dörtyol hizasında doğu batı yönünde Ana Giriş öngörülmüştür. Ana giriş aynı zamanda yaya promenadı ile ilişkilendirilmiştir. Tören alanı bu alan hizasında sert peyzaj üzerinde konumlandırılmıştır. Batı yönünde yer alan yeni konut yerleşimleri yaya promenadı vasıtasıyla gelecekteki işlevler doğrultusunda ilişkilendirilmiştir.

3.0.KUZEY'DEN YAKLAŞIM

Alanın kuzey yönünde mevcut Afyon Kocatepe Kampüsü eğitim alanı ve gelecekte planlanan üniversite alanları bulunmaktadır. Kampüs içi kuzey-güney aksında uzanan sosyal omurganın kuzey yönünden de yaya yaklaşımı alacağı ve işlevsel olarak ilişkili olacağı düşünülmüştür. Spor Merkezi'nin alanın kuzey ucunda konumlanması kampüs dışı ulaşımı destekleyen bir faktördür. Ayrıca kampüs öğrenci dağılımında servis kalkış noktalarından biri de kuzeyde konumlanır.

4.0.ARAÇ ULAŞIMI

Prensip olarak eğitim kompleksi içerisine araç yolu konumlandırılmaması öngörülmüştür. Tüm araç ulaşımı parsel çevresindeki mevcut yollardan sağlanacaktır. Bu yollara cep vasıtasıyla muhtelif açık otoparklar yerleştirilmiştir. Kampüs ana giriş promenadına bağlanan doğu ve batı yönünde servis öğrenci iniş-kalkış noktaları ve ziyaretçi-personel otoparkı bulunmaktadır. Ayrıca kuzey yönünde spor merkezi'ne yaklaşım ve kampüs kuzey girişi ile ilişkili servis kalkış noktası ve ziyaretçi-personel otoparkı bulunmaktadır.

5.0.AFYON ESKİŞEHİR KARAYOLU'DAN DOĞAN GÜRÜLTÜ KAYNAĞININ YEŞİL ZON İLE ENGELLENMESİ

Afyon - Eskişehir Karayolu'nun çevresel veri bağlamında eğitim bloklarından uzak tutulması gereken önemli bir gürültü kaynağı olduğu düşünülmektedir. Bu bağlama eğitim blokları ile karayolu arasında gürültü emici özellikte her daim yeşil kalan ağaçların bulunacağı Yeşil Zon tasarlanması öngörülmüştür.

6.0.SOSYAL OMURGA OLUŞTURULARAK YAPI GRUPLARININ BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Proje dahilinde birbirleri ile ilintili temel fonksiyonlar (eğitim birimleri, eğitim destek birimleri ve sosyal merkez, spor merkezi, kültür ve bilim merkezi, öğrenci yurtları, ibadethane) sosyal omurga aksı vasıtasıyla mekânsal olarak ilişkilendirilmiştir. Eğitim blokları 5 katlı 5 blokta çözülmüştür. Kütüphane, yemekhane, kantin, sosyal merkez gibi ortak kullanıma haiz mekanlar sosyal omurga içerisinde mekansallaştırılmıştır.

Kuzey-güney aksı boyunca tasarlanan Sosyal omurga hem farklı fonksiyonlar arasındaki yaya ulaşımını sağlamaktadır hem de tüm kampüste birarada eğitim gören öğrencilerin iletişim haline geçebilecekleri ortak bir mekan olarak hizmet edecektir.
Sosyal omurganın +1005 bodrum kotu 5 ayrı noktadan doğu ve batı yönleri arasında bağlanmıştır. Bu şekilde Yeşil zon ile Açık spor alanları ve Rekreasyon alanları direkt olarak ilişkilendirilmiştir.

7.0.YAPI GRUPLARININ ARAZİYE YERLEŞTİRİLMESİ

420 adet derslik 5 farklı eğitim bloğunda çözülmüştür. Eğitim blokları tüm katlarda sosyal omurgaya paralel tüp geçitler vasıtasıyla da birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. Sosyal omurganın kuzey ucunda Spor Merkezi, güney ucunda ise Kültür Merkezi konumlanmıştır.
Spor kompleksi ve açık spor alanları arazinin kuzey ve k.batısında yerleştirilmiştir. Spor kompleksi hafta sonları da işlev görecek şekilde araç yolu ile direkt ilişkilendirilmiştir. Spor salonuna seyirci girişi, öğrenci girişi ve sporcu girişi farklı noktalardan sağlanmıştır.
Kültür Merkezi ve Bilim Merkezi fonksiyon itibari ile tek bir kütle olarak çözülmüştür. Kültür Merkezinin ziyaretçi girişi kampüs ana girişi ile ilişkili, dekor / servis girişi ise batı yönünden sağlanmıştır.
Öğrenci yurtları arazinin daha sakin olan güney yönünde, yeşil alan ile ilişkili şekilde yerleştirilmiştir. Kız ve erkek öğrenci yurtları iç avlulu bir yapı içinde iki ayrı zonda çözülmüştür. Kreş işlevi yurt binasının zemin katında farklı bir giriş ile düzenlenmiştir.
Mescid yapı kompleksinin en güney ucuna yerleştirilmiştir.

8.0.YAPILARIN HAFTASONU / EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ DIŞINDA KULLANIMI

Kapalı spor kompleksi arazinin kuzeyinde araç yolu ile direkt ilişkilendirilmiştir. Yapıya eğitim öğretim dönemi dışında da kullanılabileceği göz önünde bulundurularak ayrı giriş çıkış noktaları ve otopark öngörülmüştür.
Kültür Merkezi ve Bilim Merkezi hafta sonları da kullanılabilecek şekilde Yaya Promenadı ile ilişkilendirilmiş ve ayrı otopark öngörülmüştür.
Mescid arazinin en güney ucuna yerleştirilmiş, talep edildiği takdirde yakın çevre kullanımına da hazır hale getirilmiştir.

9.0.MODÜLASYON VE ESNEKLİK KABİLİYETİ

Bina programına istinaden tasarımın mümkün olduğunda esnek, kolay geliştirilebilir olmasına dikkat edilmiştir. Eğitim birimleri batı yönünde, talep edildiği takdirde eklemlenebilir şekilde akslandırılmıştır. Gelecekteki mekânsal ihtiyaçlar doğrultusunda kuzey güney yönünde lineer uzanan Sosyal Omurga'ya dik yönde ek fonksiyonlar eklemlenebilir.

10.0. DERSLİK BİRİMİ

Yapı ölçeğinde tasarıma kompleksin temel birimi olan, yaklaşık 420 kez tekrarlanan derslik biriminden başlanmıştır. Her bir dersliğin iki farklı yönden doğal ışık ve doğal havalandırma imkanı olması sağlanmıştır. Derslikler arası bölümlenmelerde gelecekteki fonskiyon değişiklikleri göz önünde bulundurularak hafif bölücü duvar elemanları tercih edilmiştir.

Her bir öğrenci için 1 adet kilitli dolap tasarlanmıştır. Dolaplar mekan kaybı yaratmaması amacıyla her bir derslik biriminin bir duvarına sabitlenmiştir.

Derslik tavanlarında ses yutucu modüler taş yünü asma tavan, zemin kaplaması olarak pvc zemin döşemesi kullanılması öngörülmüştür.

11.0.YAPIDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANILMASI VE ENERJİ SARFİYATININ EN AZA İNDİRGENMESİ

Yapının enerji ihtiyacının azaltılması için muhtelif pasif ve aktif önlemler alınmıştır: Derslik mekanlarda endirekt doğal aydınlatma kullanılması, doğal havalandırma sağlanması, fotovoltaik güneş pili kullanılması, gri su kullanımı, yağmur suyu geri kazanımı.

GÜN IŞIĞI KULLANIMI

Dersliklerin günışığı aydınlatması analiz edilerek yapay aydınlatmaya gerek kalmaksızın yeterli aydınlatma düzeyi yakalanmıştır. Yapının sirkülasyon mekanlarında ve spor salonunda tavandan alınmak kaydı ile endirekt olarak gün ışığı kullanılması öngörülmüştür.

GÜNEŞ KONTROLÜ

Eğitim bloklarının yazdönümü ve kışdönümü analizleri yapılarak kış aylarında maksimum güneş alımları ve yaz aylarında güneş kontrolleri düşünülmüştür. Yaz aylarında güney yönündeki dersliklerde yatay yönde güneş kırıcılar, Sosyal omurganın cephesinde ise düşey yönde hareketli güneş kırıcı elemanlar yardımı ile güneş kontrolü sağlanacaktır.

DOĞAL HAVALANDIRMA

Alanın hakim rüzgar yönü kuzeyden içeri alınan doğal hava sirkülasyon alanı içinde atriumdan yükselerek doğal yoldan dışarı atılacaktır. Bu yolla yapı içerisinde taze hava santrali kullanımı azaltılacaktır.

FOTOVOLTAİK PİL KULLANIMI

Otoparkların ve omurganın çatı yüzeyinde güney yönüne bakan fotovoltaik güneş pilleri konumlandırılmıştır. Bu şekilde elde edilecek enerjinin akşam saatlerinde çevre aydınlatmasında kullanılması öngörülmüştür.

YEŞİL ÇATI KULLANIMI

Alanın doğusunda yer alan eğitim destek birimlerinin çatısı ve yurt yapısının çatısı yeşil çatı olarak düşünülmüştür. Yeşil çatı yapının ısınma yükünü azaltarak enerji tasarrufuna katkı sağlamaktadır.

GRİ SU KULLANIMI

Kullanım sonucu ortaya çıkacak pis suyun (lavabo, sporcu duşları) yeterli bölümünün arıtılarak yeniden kullanımı önerilmiştir. Arıtılacak pis suyun bir bölümünün bahçe sulamasında kullanılması öngörülmüştür.

YAĞMUR SUYU GERİ KAZANIMI

Yapının çatı yüzeylerinde sifonik sistem ile toplanacak yağmur suyunun depolanarak geri kazanımı sağlanacaktır. Bu çerçevede temin edilecek su bahçe sulamasında kullanılacaktır.

12.0.ENGELLİLERE YÖNELİK TASARIM KARARLARI

Eğitim kompleksi içerisinde engelli kullanıcıların bulunabileceği göz önünde bulundurularak arazinin hiçbir noktasında basamak kullanılmamıştır. Tüm rampalar maks. %10'yi geçmeyen eğimli şekilde tasarlanmıştır. Her bir eğitim bloğuna ayrı ayrı engelli wc'ler konumlandırılmıştır. Kültür Merkezi ve Bilim Merkezi'ne düz ayak erişim sağlanmıştır. Kapalı spor kompleksi içerisinde engelli seyirciler için saha kotunda alan tahsis edilmiştir.

13.0.MALZEME

Eğitim blokları cephesinde renkli cephe tuğlası ve sıva üzeri boya kullanılmıştır. Yapıların çatısı dere çakılı teras çatı olarak tasarlanmıştır. Spor Merkezi cephesinde alüminyum giydirme cam cephe, kısmi thermowood ahşap kaplama kullanılmıştır. Spor merkezi çatısında metal kenet sistem önerilmiştir. Kültür Merkezi ve bilim merkezi cephelerinde doğal taş ve alüminyum giydirme cephe kullanılmıştır. Öğrenci yurdu cephesinde alüminyum doğrama + sıva üzeri boya tercih edilmiştir. Mescid dış kütlesi tamamen brüt beton bırakılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Afyonkarahisar
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
İşveren: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Statik Projesi: H. Taylan Akgün
Mekanik Projesi: Süleyman Akım
Elektrik Projesi: Yılmaz Oğralı

Pin It
Mimar

Derya Ekim Öztepe

Ozan Öztepe