Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması

KENTSEL VE MİMARİ TASARIM KRİTERLERİ BAĞLAMINDA AÇIKLAMA RAPORU

Genel Yaklaşım

Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması kapsamında belirlenen proje alanı, özellikle yeşil alan stratejileri bağlamında çevre ilişkileri ile birlikte ve son dönemde pek çok kentte gerçekleştirilen 'kentsel dönüşüm' biçimlerine eleştirel bir yaklaşımla incelenerek ele alınmıştır. Yarışma alanının sosyal ve fiziksel açılardan çevresi ile birlikte eksiksiz olarak kavranması çalışmanın ilk aşamasını oluşturmaktadır. Yarışma şartnamesi ile iletilen taleplerin incelenmesi, alan ve çevresinin sosyal ve fiziksel özelliklerinin kavranması, alan ve çevresinde yapılan gözlemler neticesinde kentsel, çevresel ve sosyal hedeflere bağlı olarak irdelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde geliştirilen düşünceler projenin temelini oluşturmakta ve örüntü, ulaşım, yoğunluk, yeşil açık alan sistemi gibi somut kararları belirlemektedir.

Yeşil Alan Sürekliliği ve Kent Parkı Oluşumu

Proje alanı içerisinde temel hedef alanın Güneybatısında yer alan ve doğu-batı ekseninde uzanan Sarıçay ve çevresinde planlanan rekreasyon omurgasını birleştirecek şekilde planlanan bir kent parkının geliştirilmesi ve bir süreklilik arz edecek şekilde proje alanın içine doğru nüfuz etmesinin sağlanmasıdır.

Bu hedef doğrultusunda proje alanı içine doğru büyük yeşil omurganın kollarından biri olarak uzanan yeşil alanların izlerinin yerleşme içerisinde de yeşil bir koridor olarak devam ettirilmesi planlanmıştır. Bu anlayışla proje alanı içerisinde Çanakkale Kent Merkezinin en büyük kent parkı önerilmektedir.

Blokların Konumlanışı

Önerilen yerleşim belirlenen yeşil alan stratejisini gözeterek proje alanının çeperlerine konumlanmıştır. Yerleşim planında önerilen kitleler imar planında belirlenen kamusal nitelikteki sosyal, kültürel ve ticari birimlerin zemin ve birinci katlarda bulunacağı alanların mekansal olarak kent parkını sarmalayacak ve kent parkı ile birlikte yaşayacak biçimde konuşlandırılmışlardır. Konut blokları lineer olarak bu sosyal, kültürel ve ticari alanlar üzerinde konumlandırılmış ve net bir yerleşim modeli elde edilmiştir. Proje alanı çeperine yerleştirilen bloklar tarafından tanımlanan kent parkının erişilebilir ve geçirgen bir yapıya sahip olabilmesi için tüm yapı bloklarının zemin katları olabildiğince boşaltılmış ve önerilen kent parkına alanın her yönünden yaklaşım sağlanmıştır. Kent Parkının bir parçası olan Sosyal Yaşam Aralığı, alanın Kuzeybatısında bulunan Tuğsavul Caddesi'ne paralel olarak uzanmakta ve etrafındaki blokların oluşturduğu komşuluk ünitesinin ortak kullanımına ayrılmış kısmen özelleşmiş açık alanlardır. Ayrıca önerilen yaya promenadı, söz konusu bloklar arasında düzenlenen komşuluk birimlerinin birbiri ile ilişkilerini düzenleyen sosyal ve ticari alanları kapsar. Yerleşim planındaki kütlelerin konumlarının ve yüksekliklerinin belirlenmesi aşamasında blokların birbirleri ile kuracağı görsel ilişkiler, aralarındaki mesafeler, yakın çevre imar verileri ile uyumlu olmaları, manzara ve güneş-gölge ilişkileri göz önünde bulundurulmuştur.

Konut Tipolojisi

Proje alanında önerilen tüm konut blokları sosyal ve ticari alanlar üzerinde konumlanmaktadır. Bloklar bitişik nizam merkezi merdivenli konut tipolojisi ile çözümlenmiştir. Kent parkının konumlanışına bağlı olarak çok katlı bloklar bulvar tarafında, az katlı bloklar ise park tarafında konumlanmaktadır.

Önerilen merkezi merdivenli bitişik nizam bloklarda düşey sirkülasyon grubunun etrafında her katta lineer uzanan konutlar önerilmektedir. Bu bloklarda ara, köşe ve blok sonu olarak farklı boyut ve özelliklerde daire tipleri planlanmıştır. Taşıyıcı sistem olarak modüler sisteme bağlı olarak üretilen konut plan tiplerinin farklı kombinasyonlara imkan verecek şekilde düşey sirkülasyon grubu etrafında bir araya gelmeleri sağlanmıştır.
Konut birimlerinin iç mekanlarında belirlenen modüler sisteminin esnekliğinden faydalanılmıştır. Her planda kullanılan geniş modülün içinde yer alan bölücü duvarların müdahaleye imkan vermesi ile farklı plan tipleri oluşturma imkanı söz konusudur. 3+1, 2+1 ve 1+1 daireler aynı modüler sistem içerisinde eklemlenerek dönüşebilmektedir.

Araç Trafiği ve Otopark Sistemi

Proje alanına ana araç yaklaşımı, Kuzeybatı yönünde paralel olarak uzanan imar planında 40 m önerilen ve Bulvar hüviyetine kavuşacak olan Tuğsavul Caddesi ve 30 Ağustos Caddesiyle sağlanmaktadır. Proje alanının dört tarafının yollarla çevrili olması, çepere yerleşme düşüncesine paralel olarak Sosyal, ticari ve konut alanlarına her yönden ulaşıma elverişlidir. Blokların altında iki bodrum katta önerilen kapalı otoparklara da çevre yollardan ulaşılabilmektedir. Alanda yönetmeliklere bağlı olarak gereken otopark ihtiyacı hesaplandığında önemli bir otopark alanı ayrılması gerektiği görülmüştür. Ancak büyük sert zeminleri yaratılmaması amaçlandığı için açık otopark düzenlemeleri tercih edilmemiştir.

Sonuçlar

  • Öneri, Tüm ülkede devam eden parsel bazlı Kentsel Dönüşüm sürecine eleştirel bir yaklaşım getirmekte ve yaşanan dönüşüm sürecinin fiziksel ve sosyal yaşam kalitesini artırmak konusunda bir fırsat olduğunu göstermeyi hedeflemektedir.
  • Öneri, şartnameyle talep edilen mevcut yoğunluğun 2,5 katına çıkarılma zorunluluğuna rağmen kentlinin kullanımına sunulan bir kent parkı içermektedir.
  • Kentsel biçim açısından önerilen radikal yerleşim yakın çevrenin dönüşümü konusunda da referans teşkil edebilecektir.
  • Araçla erişim çözümleri ile erişilebilirliği sağlanmış yaya dostu bir çevre önerilmiştir.
Künye
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu, Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: İlker İğdeli

Pin It
Mimar

Sıddık Güvendi

Cihan Sevindik

Doğan Türkkan

Barış Demir

Adem Altıntaş

Ramazan Ayvaz