Other Works
Similiar Projects

Ankara Koparan Masterplanı

FREA Ankara'da Koparan için ürettiği masterplanı anlatıyor:

Ankara Güneykent – Koparan konut yerleşim alanı kentsel anlamda yeni ve alternatif bir sosyal toplu konut alanı yaratacak şekilde insani yaşam değerlerini ön plana çıkararak hem ekonomik hem de yatırımsal anlamda cazibe merkezi olması bilinciyle aşağıda sıralanan ana yaklaşım kararları doğrultusunda tasarlanmıştır.

Ana Yaklaşım Kararları:

Ankara Güneykent – Koparan yaşam alanı planlamasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır.

• Topografya ile uyum içerisinde planlanmış yatayda yaygın bir kütlesel dokunun oluşturulması
• Sosyal yaşam kurgusunun insani ölçekten uzaklaşmadan kurgulanması
• Mahalle yaşamının yeniden canlandırılması adına kütleler arasında tanımlı ve sürekli açık alanlar tasarlanması
• Yaya dostu bir çevrenin yaratılması
• Yeşil alan sürekliliğinin sağlaması
• Arazinin kuzey ucundan başlayarak suyun çeperine dokunan, üzerinde sosyal ve ticari aktivitelerin kurgulandığı bir alle-omurga yaratılması
• Arazinin vadileşen bölümünde su öğesinin öne çıkarılarak tüm alan için lineer bir çekim alanı yaratılması
• Sosyal konut alanı uygulama örnekleri özelinde yüksek emsal talebine cevaben çok katlı konut çözümleri sunulmasına alternatif olarak yatayda uzanan ve yer yer zemin yaya hareketinin sağlanması adına altı boşaltılmış kütlelerin önerilmesi
• Pozitif açık alan kurgusunun farklı kotlarda birbirini dik kesen iki farklı konut tipolojisinin füzyonu ile sağlanması

Bu ana kararlar ışığında alanın tasarımına yön verilmiş ve bu süreçte aşağıda sıralanan maddeler ortak bir paydada ele alınmıştır.

1-Araç hareketi

Araç yolları konut yerleşimlerinin çeperinde döngüsel kesintisiz bir kurguda düşünülmüştür. İç alanlara ulaşım buna bağlı servis yolları ve tek yönlü çıkmaz otopark düzenlemeleri ile sağlanmıştır. Bu sayede konut yerleşim alanları araç yoğunluğundan uzaklaştırılmış ve bu alanlar yaya kullanımına elverişli bir hale getirilmiştir.

2- Yaya hareketi
Araç yoğunluğundan uzaklaştırılmış konut alanları arasında yaya kullanımını güçlendirici sosyal açık alan düzenlemeleri yapılmıştır. Çocuk oyun alanları, açık spor alanları, pasif ve aktif yeşil alanlar ile düzenlenen bu kurgu kuzeyden başlayan ve su kenarı sosyal ve ticari alanlara kadar uzanan alle – omurga sürekliliği ile desteklenmiştir. Bu sayede konut alanları içerisinde birbirine akan ve devamlılık arz eden bir yaya dolaşım ağı kurgusu sağlanmıştır.

3- Açık Alan Düzenlemeleri

Farklı kotlarda birbirini dik kesen farklı tpolojilerdeki konut blokları ile olabildiğince tanımlı açık alanlar yaratılmaya çalışılmıştır. Bu alanların sürekliliğine ve birbirleri ile ilşki halinde olmalarına özen gösteriilmiş, bu sebeple konut blokları zemin düzleminde yaya sürekliliğini kesmeyecek şekilde yer yer boşaltılmıştır. Böylelikle göz seviyesinde görsel yönden güçlü ve devamlılık arz eden mekanların oluşmasına imkan sağlanmıştır.

4- Topografya ile Uyum

Konut blokları yerleşim prensibi olarak topografya çizgilerine parallel bir tutum izlenmiştir. Kontrol dışı kot altı mekanların oluşmasının önüne geçilmiş, fazladan oluşabilecek kazı ve dolgu işlemleri engellenmiş, çevresi ile uyumlu konut yerleşimleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Duvar ve set gibi görüş açısını engelleyeci çevresel kot düzenleyici öğelerden kaçınılmış, olabildiğince akışkan topografya hareketlerinin oluşmasına özen gösterilmiştir.

5- Su ile ilişki

Mevcutta ıslah edilmesi planlanan dere yatağı su merkezli bir çekim alanı yaratmak için ele alınmış ve bu öğe sosyal ve ticari yerleşim kurgusu ile güçlendirilerek yakın çevrede yaşayanların kullanıma sunulmuştur. Yaya hareketini kurgulayan alle – omurga sisteminin bir kısmı bu oluşumun hemen yanında kurgulanmış, böylece yaya kullanımı ve ticari-sosyal alanlar arasında su merkezli bir etkileşimin oluşmasına çaba gösterilmiştir. Ankara gibi sudan uzak bir coğrafyada su merkezli, ticari karakteri baskın, sosyo-kültürel bir alan yaratmanın; bu yerleşim alanına özgün bir karakter kazandırma ve bu alanın çekim noktası olması konusunda ciddi bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

6- Arazi kullanımı

Su ile direk ilişkili olan alanların sosyal açıdan zengin bir karakter üstlenmelerine özen gösterilmiştir. Sosyal, ticari ve kültürel alanların suya yakın olarak kurgulanmasına ve bu alana açılan birincil komşu alanlarda ise ofis veya studyo tipi alternatif kullanımlar üstlenebilecek konut yerleşimlerinin planlanmasına önem verilmiştir. Su ile topografik açıdan görsel ilişki kurabilecek alanların potansiyelleri değerlendirilmiş ve bu alanlarda planlanan konutların su ile görsel açıdan ilişki kurmasına özen gösterilmiştir. İç alanlarda ise daha çok kendi içsel yaşamına dönük konut yerleşimleri planlanmış ve bu alanların yaya hareketini strüktüre eden alle – omurga sistemi ile su çeperinde kurgulanan sosyal alanlara ulaşımları sağlanmıştır

7- Aktivite dağılımı

Gerek su çeperinde gerekse alle – omurga sistemi üzerinde sosyal ve ticari alanlar kurgulanmıştır. Konut yerleşimlerine yakın kurgulanan ticari üniteler ile hem konut günlük alışveriş ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmış, hem de alle – omurga sisteminin gece ve gündüz çok daha canlı yaşamasına katkı sağlanmıştır. Çalışılan ve terk edilen kent içi veya çeperi ofis alanlarına alternatif olarak su çevresinde ofis, konut ve gece yaşayan ticari alanlar ile desteklenmiş karma sosyal yaşam alanlarının oluşmasına ve bunların alle – omurga sistemi üzerinde kurgulanan sosyal ve ticari üniteler ile bir bütünlük içinde kurgulanmasına özen gösterilmiştir.

Details
Project Location: Ankara
Project Type: Urban Design, Kent Planlama
Proje Tipi Grubu: Planlama
Employer: Plan Proje Yönetim ve Müşavirlik A.Ş.
Project Start Date: 2013
Total Construction Area: 1.000.000 m²

Pin It
Architects

Fatih Yavuz

Ömer Emre Şavural

Hasan Okan Çetin

Ramazan Avcı

Seden Cinasal Avcı